ஜனுஷா பிரதீப் – லாண்யா நிரோஷன் அவர்களின் மாணவர்கள்.

831 0

சத்திய நிருத்திய ஸ்தானா
ஜனுஷா பிரதீப் – லாண்யா நிரோஷன்

பெனுசியா ஞானப்பிரகாசம்
அபிரா ரவிந்திரநாதன்
நந்தூரி ஸ்ரீகாந்தன்
திவ்யா ரவிச்சந்திரன்
மதூஷா சுரேஷ்
கபிஷானா இராசகுமார்