தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 ஆவது ஆண்டு விழாவில் பேர்லின் தமிழாலய மாணவர்களின் எழுச்சி நடனம்.

839 0

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 ஆவது ஆண்டு விழாவில் பேர்லின் தமிழாலய மாணவர்களின் எழுச்சி நடனம்.