பேரணி ஆரம்பமாகும் புதிய முகவரி- மே18 சனிக்கிழமை அணிதிரள்வோம். வாருங்கள் தமிழீழ மக்களே!

Posted by - May 16, 2024
பேரணி ஆரம்பமாகும் புதிய முகவரி- மே18 சனிக்கிழமை அணிதிரள்வோம். வாருங்கள் தமிழீழ மக்களே!
Read More

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 அகவை விழாவில் பீலபெல்ட். தமிழாலய மாணவர்களின் வரவேற்பு நடனம்.

Posted by - April 21, 2024
தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 அகவை விழாவில் பீலபெல்ட். தமிழாலய மாணவர்களின் வரவேற்பு நடனம்.
Read More

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 ஆவது ஆண்டு விழாவில் பேர்லின் தமிழாலய மாணவர்களின் எழுச்சி நடனம்.

Posted by - April 21, 2024
தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 ஆவது ஆண்டு விழாவில் பேர்லின் தமிழாலய மாணவர்களின் எழுச்சி நடனம்.
Read More

யேர்மனி மத்திய மாநிலத்தின் நெற்றெற்றால் அரங்கிலே 34ஆவது அகவை நிறைவு விழா வரவேற்பு நடனம்

Posted by - April 16, 2024
யேர்மனி மத்திய மாநிலத்தின் நெற்றெற்றால் அரங்கிலே தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34ஆவது அகவை நிறைவு விழா வரவேற்பு நடனம்.  
Read More