திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவர்கள்.

833 0

ஆடற்கலாலய ஆசிரியையும், அதிபருமான ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் மாணவ மாணவிகள்:
செல்வி மதுஷா றஞ்ஜித்
செல்வன் நிமலன் சத்தியகுமார்
பாடல்: ஓலம் கேட்டதா