சோலையில் ஆடும் மயில் செந்தமிழ் ஈழக்குயில்

1357 0

சோலையில் ஆடும் மயில் செந்தமிழ் ஈழக்குயில்
விழிகளால் மொழிபேசும் அகிலத்தின் அழகு மயில்
பரதமும் பெண்ணிடம் வித்தைகள் பயிலும்…..