ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக போக்குவரத்து தடை

27 0
கொழும்பு, ஹைலெவல் வீதியின் போக்குவரத்து நாவின்ன பகுதியில் தடைப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

எரிவாயு கோரி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் இவ்வாறு போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது.