மாவீரச் செல்வங்களுக்கு விளக்கேற்றி மலர்தூவ அழைப்பு விடும் செல்வன். சாம் இம்மானுவேல் லெஸ்லி.

387 0

செல்வன். சாம் இம்மானுவேல் லெஸ்லி, டோட்முன்ட் தமிழாலயம் -மாவீரர் கவிதை.

மாவீரச் செல்வங்களுக்கு விளக்கேற்றி மலர்தூவ அழைப்பு விடும் செல்வன். சாம் இம்மானுவேல் லெஸ்லி.