விழிகளை மூடிய வீரர்களை வணங்குதல் எமது வழிபாடு-

1706 0

விழிகளை மூடிய வீரர்களை வணங்குதல் எமது வழிபாடு
வித்துடலானவர் உணர்வுகளை சுமப்பது எங்கள் பண்பாடு….

நடனம்.
பிறேமவோடெ தமிழாலய மாணவிகள்
செல்விகள். பிருந்தா ஜெயரூபலிங்கம்
பிரியங்கா ஜெயரூபலிங்கம்
நெறியாள்கை
நடன ஆசிரியை
திருமதி. சண்முகப்பிரியா அரவிந்தன்.