வூப்பெற்றால் தமிழாலய மாணவர்களின் நினைவலைகள்.

524 0

முள்ளிவாய்க்கால் முடிந்துபோன கதையுமல்ல மறந்திடாதே..
நந்திக்கடல் நடந்து முடிந்த நிகழ்வுமல்ல மறந்திடாதே..