திலீபன் நினைவு நடன அஞ்சலி.

919 0

திலீபன் நினைவு நடன அஞ்சலி
திலகநர்த்தனாலயம்
பங்குபற்றிய மாணவிகள்
செல்விகள் சிவப்பிரியா சிவசோதி
சாயினி செந்தூர்மூர்த்தி
கிரியா செல்வச்சந்திரன்
கபின்சா பிரபாகரன்
சர்மினி செந்தூர்மூர்த்தி
ஆர்யா கிருஷ்ணபவான்

நடன நெறியாள்கை
திருமதி வசுந்தரா சிவசோதி