சிங்கள ஜெனாதிபதியை நியமிக்கின்ற தேர்தல் ஏன் நாங்கள் இதிலபோய் பங்களிப்புச் செய்யவேண்டும்.

358 0

சிங்கள ஜெனாதிபதியை நியமிக்கின்ற தேர்தல் ஏன் நாங்கள் இதிலபோய் பங்களிப்புச் செய்யவேண்டும்.