வருவாரு வருவாரு ஈழமகராசன் அவர் வருவாரு

506 0

வருவாரு..வருவாரு.. ஈழமகராசன்.. அவர் வருவாரு நல்லபடி நாங்க வாழ இன்பமெல்லாம் வந்து சூழ எங்க மாமன்னன் வருவாரு…எங்க அண்ண வருவாரு..
அண்ணன் வருவாரு தமிழ் மன்னன் வருவாரு எங்கள் குலசாமிய பாடடி என்