ஏய் சதிகாரச் சிங்களனே அட பழிகாறப் பாதகனே உன் கோட்ட இடிஞ்சுவிழும்

441 0

ஏய் சதிகாரச் சிங்களனே..அட பழிகாறப் பாதகனே உன் கோட்ட இடிஞ்சுவிழும்… அங்க போட்டான் குந்தியழும். அட கொத்துக்குண்டு போட்டவனே.. எங்க இரத்தச் சோறு கேட்டவனே..