ஆயிரம் கோடி கனவுகள் கூடி அடைகாத்த பெயர்தான் பிரபாகரன்

519 0

ஆயிரம் கோடி கனவுகள் கூடி அடைகாத்த பெயர்தான் பிரபாகரன். ஆயிரம் ஆயிரம் தலைமுறை தாண்டி புகழ் மீட்ட தமிழின் வரலாறவன். பிரபாகரன் எங்கள் வரலாறவன்…பிரபாகரன் எங்கள் வரலாறவன்.