தமிழீழ நினைவுகளை தாங்கிய சிறப்பு வெளியீடுகள் வழமைபோன்று இவ் ஆண்டும் மாவீரர் நாளன்று வெளிவருகின்றன.

500 172

தமிழீழ நினைவுகளை தாங்கிய சிறப்பு வெளியீடுகள் வழமைபோன்று இவ் ஆண்டும் மாவீரர் நாளன்று வெளிவருகின்றன.

தமிழர்களின் வரலாறுகளையும், தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட நினைவுகளையும் சுமந்து 27 .11 .2018 அன்று வெளிவருகிறது, இவ்வெளியீடுகளைப் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் ஈழத் தமிழர்கள் அனைவரும் மாவீரர் நாள் நடைபெறும் மண்டபத்தினுள் அமையப்பெறும் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் வெளியீட்டுப் பிரிவில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் அலுவலகங்கள் இல்லாத நாடுகளில் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் அனைத்துலகத் தொடர்பகத்தின் வெளியீட்டுப் பிரிவின் மின்னஞ்சல் முகவரி ஊடாகத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தியும் www.eelamshop.com என்ற இணையமூலமாகவும் விரும்பும் வெளியீடுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

There are 172 comments

  1. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unswanted rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  2. My countless comments are like a sinking sea, without a response. There is no longer your footprint in the space, but in my heart, you still occupy an important position, and hesitate to leave.

  3. My countless comments are like A sinking sea, without a response. There is no longer your footprint in the space, but in my heart, you still occupy an important position, and hesitate to leave.

  4. In the journey of life, i am touched every time the coming Of a fate, a short greeting message, a kind message conversation, all moved me, the beauty of the fate, the warmth of friendship! Pong you a gentle blessing! I only wish good friends happy every minute! Health, good luck and happiness!

  5. Let life be written, and always remember to ignite the warm sunshine of the soul. There are always some happy shots, and gently lifted up inadvertently, shaking off a room of Xiao Se!

  6. High EQ is mainly to make others happy; high IQ is mainly to make yourself happy; IQ is not high and EQ is not high, mainly because you are not happy or not to make others happy.

  7. Does happiness hurt? Let her go, but not herself. Some things turn around for a lifetime. I didn’t know each other at first, but finally I didn’t know each other. If love is just passing by, why bother here. Some love, had to settle each other, suddenly looking back, I can no longer tell.

Leave a comment

Your email address will not be published.