தேசிய மாவீரர் நாள் 2021-யேர்மனி, நேரலை 27 .11.2021 சனிக்கிழமை 12.45 மணியிலிருந்து பார்வையிடலாம்.

Posted by - November 27, 2021
யேர்மனியில் நடைபெறும் தேசிய மாவீரர்நாள் நேரலை 27 .11.2021 சனிக்கிழமை 12.45 மணியிலிருந்து கீழேதரப்பட்டுள்ள லிங்கை அளுத்தி பார்வையிடலாம். https://tech.zecast.com/maver27germany/
Read More

தமிழின விடுதலைக்காக இன்னுயிர் நீர்த்த எம் மாவீரருக்கான நினைவுநாள் ஆரம்பம்

Posted by - November 21, 2021
தமிழ் மக்களின் விடுதலைப் போராட்டத்தில் எமக்காக இன்னுயிர் நீத்த எம் மறவர்களை நினைவுகூரும் மாவீரர் தின அனுஷ்டிப்பு வாரம் இன்று…
Read More

லண்டவ் தமிழாலய மாணவர்கள் மாவீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினர் 29.11.2020

Posted by - November 29, 2020
தாயகக் கனவுகளோடு எம் மண்ணிற்காக மரணித்த மாவீரர்களை நினைவுகூர்ந்து வணக்க நிகழ்வினை லண்டவ் தமிழாலயம் 29.11.2020 உணர்வோடு நிகழ்தியது.
Read More