முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுசுமந்த ஊர்தியில் தனது உறவுகளை கண்ட இளைஞனின் கண்ணீர்…

104 0

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுசுமந்த ஊர்தியில் தனது உறவுகளை கண்ட இளைஞனின் கண்ணீர்…