யேர்மனியில் உள்ள மால் நகரத்தின் தமிழாலயத்தில் மே18 முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பு நினைவுகூறப்பட்டது.

78 0

யேர்மனியில் உள்ள மால் நகரத்தின் தமிழாலயத்தில் மே18 முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பு நாள் மாணவர்களால் நினைவுகூறப்பட்டது.