யேர்மனி, லிவகூசன் நகரில் நடைபெற்ற ‘அகரம்’ கலை நிகழ்வு மூலமான நிதிப் பங்களிப்பில் கல்விக்கு கரம்கொடுப்போம்.

161 0

கல்விக்கு கரம்கொடுப்போம் செயற்திட்டத்தின்கீழ் யாழ் மாவட்டத்தில் 40 மாணவருக்கான கற்றல் உபகரணம் யேர்மனி, லிவகூசன் நகரில் நடைபெற்ற ‘அகரம்’ கலை நிகழ்வு மூலமான நிதிப் பங்களிப்பில் கற்றல் உபகரணம் மற்றும் பொத்தக பை என்பன 09.01.2024 இன்று வட்டுக்கோட்டை பிரதேசத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு வழங்கி  வைக்கப்பட்டது.