தமிழர்கலாச்சார ஒன்றியம் நூர்ன்பேர்க் நடாத்தப்பட்ட புத்தாண்டுக்கலைவிழா வின்படத்தொகுப்புக்கள்.

264 0

தமிழர்கலாச்சார ஒன்றியம் நூர்ன்பேர்க் நடாத்தப்பட்ட புத்தாண்டுக்கலைவிழா வின்படத்தொகுப்புக்கள்.அதன்போது சிறப்புவிருந்தினராக முன்சன் தமிழாலய நிர்வாகி திரு நிர்மலன் கலந்து வாழ்த்துரை வளங்கினார்.