பாதங்கள் கடுகடுக்க பதைபதைத்த நெஞ்சோடு கூவிவரும் எறிகணைகளின்…நளாயினி சோதிலிங்கம்.

247 0

பாதங்கள் கடுகடுக்க பதைபதைத்த நெஞ்சோடு கூவிவரும் எறிகணைகளின் தொலைத்துவிட்டுப் போனோம் எம் முகவரிகளை….

நளாயினி சோதிலிங்கம். தமிழீழத்திலிருந்து.