திருமதி அமலா அன்ரனி சுரேஸ்குமார் அவர்களின் மாணவர்கள்.

43563 0

திருமதி அமலா அன்ரனி சுரேஸ்குமார் அவர்களின் மாணவர்கள். வளங்கும் மே 18 இன் நினைவுப் பகிர்வு நடனம்.

யாதவி அன்ரனி சுரேஸ்குமார்
பென்சியா அல்பேட்-டொன் பொஸ்கோ
சதுர்யா தவயோகராஜா
பாடல்:- ஓலம்கோட்தா