ஓர் அணியாய் நின்று போராடு மனிதச் சங்கிலி ஆகட்டும் -நடனக் காணொளி

1143 0

வீதி வந்து போராடு-இன்றே
நீதி வந்து சேருமடா
பாதி வழியை தாண்டி வந்தோம்-இனி
போகும் பாதை தூரமில்லை
வாசல் தாண்டி நீ வாடா
வளமான நாடெம் சொந்தமடா