தேசியச் செயற்பாட்டாளர் அமரர் சுப்பிரமணியம் கமலநாதன் அவர்களுக்கு இதயவணக்கம்.

933 0

தேசியச் செயற்பாட்டாளர் அமரர் சுப்பிரமணியம் கமலநாதன் அவர்களுக்கு இதயவணக்கம்.

அமரர் சுப்பிரமணியம் கமலநாதன் அவர்களின் இறுதி வணக்க நிகழ்வு நடைபெறும் இடம்.

Waldfriedhof am Hermann-Löns-Weg

Hermann-Löns-Weg.42

42697 Solingen (Ohligs)

Mittwoch den 20.10.2021

Von 13 – 16 Uhr (3 Stunden)