எத்தனை எத்தனை உயிர்விலைகள்….றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவிகள்.

1114 0

ஆடற்கலாலய ஆசிரியையும், அதிபருமான ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவிகள் செல்விகள்

சுஜானி குமரேஸ்
மதுஷா றஞ்ஜித்
ராசிகா ரவிக்குமார்
சபிதா தவநேசன்
ரோசிகா ரவிக்குமார்
சுவேதா ஜெயக்குமார்
சாகித்தியா விஜயகுமாரன்
யனுசா உதயகுமார்