யாழ்ப்பாணம் திருமறை கலாமன்றம் வழங்கும் தவக்கால ஆற்றுகை

83 0

கூத்துக்கலையை வளர்க்கும் யாழ்ப்பாணம் திருமறை கலாமன்றம்-கலைத்தூது அழகியல் கல்லூரியின்  தவக்கால ஆற்றுகையாக களங்கம் நாடகம்.