வேவுகள் பார்த்துச் சென்ற வெளிநாட்டு நல்லவர்கள் கூடிக் களம்புகுந்த துரோகத்தின் தனங்கள் அங்கே.. இதை யார்கண்டார் யார்கேட்டார்.-வன்னியூர் குரூஸ்-

302 0