புலி புலி புலி புலி தமிழ்ப்புலி தமிழ்ப் புலி ஆகிட ழாப் படி

730 0

புலி புலி புலி புலி தமிழ்ப்புலி தமிழ்ப் புலி ஆகிட ழாப் படி
அழகே அழகே தமிழ் அழகே பழகிட அகரம் எழிதழகே அழகழஅழகழ அழகழகே அழகே அழகே தமிழ் அழகே…