பளையில் இடம்பெற்ற தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றி கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் (காணொளி)

126 0

பளையில் இடம்பெற்ற தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றி கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம்…………