இக்கட்டான இந்நிலையில், தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் ஆகிய நாம் எம்மாலான உதவிகளை செய்ய விரும்புகிறோம்.!

137 0

வருமுன் காப்போம்’ இக்கட்டான இந்நிலையில், தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் ஆகிய நாம் எம்மாலான உதவிகளை செய்ய விரும்புகிறோம்.