முட்டிமுட்டி பால்குடிக்கும் கன்டுக்குட்டி போல நாங்க தொத்திக்கிட்டு ஆடுவோமே மாமனோட தோள..

465 0

முட்டிமுட்டி பால்குடிக்கும் கன்டுக்குட்டி போல நாங்க தொத்திக்கிட்டு ஆடுவோமே மாமனோட தோள..
மாலகட்டிப் போனாக்கா மாமா முறைப்பாரு பாட்டுக்கட்டி ஆடிநின்னா பாத்துப் பாத்துச் சிரிப்பாரு
தலைவர் மாமா தாய் எனலாமா