காற்றின் காலடி ஓசை கேட்குது திரும்பி வருகின்றான் தம்பி

562 0

காற்றின் காலடி ஓசை கேட்குது திரும்பி வருகின்றான் தம்பி …நந்திக் கடலில் ஆறடி அலைகள் எழும்புது காத்திருக்கின்றோம் நம்பி….என்னும் போகவில்லை காலம் எங்கள் உயிரில் வாழ்கின்றது ஈழம்…. வருவான் வருவான் தலைவன் வருவான்….