கும்மியடிபெண்னே கும்மியடி கும்மியடிபெண்னே கும்மியடி

333 0

கும்மியடி பெண்னே கும்மியடி கும்மியடி பெண்னே கும்மியடி வந்தோரைத் துதி பாடுங்கடி நெஞ்சை வென்றாரை இங்கு போற்றுங்கடி தேன்தமிழ் தேசியம் வந்தாளும் தாய் மண்ணை நினைப்போரைப் போற்றுங்கடி கும்மியடிபெண்னே கும்மியடி ..