சர்வதேச காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தினத்தில் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் திரு. உருத்திரகுமார் உரை.

263 0