வங்கித்தொழில் சட்டமூலம் நிறைவேற்றம்

89 0

வங்கித்தொழில் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் இன்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.