எமது கடந்த கால இருட்டு வரலாற்று வலிகளிலிருந்து வெளிவரமுடியாத உறவுகளின் கண்ணீர்.

Posted by - May 2, 2020
எமது கடந்த கால இருட்டு வரலாற்று வலிகளிலிருந்து வெளிவரமுடியாத உறவுகளின் கண்ணீர். இது தனிநபர்களின் கதையல்ல ஒரு இனத்தின் வலி…
Read More